Adatkezelési Tájékoztató​

Jelen adatkezelési tájékoztató az  Itt és Most Egyesület, mint adatkezelő általános adatkezeléseit mutatja be – nem ideértve a munkaerő toborzási adatkezeléseket – annak érdekében, hogy Ön mint “adatalany” megismerhesse 2018. május 25-én érvénybe lépő GDPR rendelet által előírt az európai egységes adatvédelmi rendeletnek megfelelő jelen Adatvédelmi Tájékoztató szabályozását.

Amennyiben Ön állásjelentkezőként kereste fel weboldalunkat, figyelmébe ajánljuk az alábbi linket: Toborzási Adatkezelési Tájékoztatónkat itt olvashatja »

1) Az adatkezelő adatai

Adatkezelő: Itt és Most Egyesület

Székhely címe: 4028 Debrecen Kassai út 2.

Adószám: 18816116-2-09

Elnök: Mile Andrea

Kapcsolat: 

Email: ittesmostfejlesztes@gmail.com

Telefon: (+36) 52 574 580; (+36) 80 900 368

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken tud adatvédelmi témában is érdeklődni.

Ha bármilyen kérdése merülne fel akár az alábbi tájékoztatóval, vagy más témával kapcsolatosan, keressen minket bátran, örömmel válaszolunk minden kérdésre.

2) Alapelveink

Egyesületünk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezeljük;
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;
 • társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy biztonságosan és jogszerűen kezeljük az Ön által Ránk bízott adatait.

Törvényi hivatkozások

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
 • évi XLVIII. törvény (Grtv.)

3) Kezelt személyes adatok köre, jogalapja

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre.

Regisztrációhoz kötött tartalmak elérése

Jogalap: Hozzájárulás

Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: az igényelt online tartalomhoz való hozzáférés, a későbbi frissítésekkel kapcsolatos tájékoztatás, és az adott tartalomhoz szorosan kapcsolódó információk eljuttatása

Kit érint pontosan: aki az adott tartalmak elérésére vonatkozó regisztrációt elvégzi.

Leiratkozás: ingyenesen, bármikor lehetséges

Időtartama: leiratkozásig, de legkésőbb a tartalom letöltését követő 3 évig

Adatfeldolgozó: C-Host Kft.

Bemutatóra, Kiállításra, Előadásra való regisztráció

Jogalap: Hozzájárulás

Kezelt személyes adatok: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, dátum

Az adatkezelés célja: A bemutató, kiállítás, előadás szervezése, megtartása, és a felmerült kérdések megválaszolása a bemutató, kiállítás, előadás céljának megvalósulása érdekében

Kit érint pontosan: aki a bemutatóra, kiállításra, előadásra regisztrál, és akit vendégként regisztrálnak.

Leiratkozás: ingyenesen, bármikor lehetséges

regisztrálóként leiratkozásig, de legkésőbb a részvétel után 1 évig

el nem fogadott vendég regisztráció esetén a regisztrációt követő 30 napig

elfogadott vendégregisztráció esetén leiratkozásig, de legkésőbb a részvétel után 1 évig.

Termék / szolgáltatás megvásárlása

Jogalap: Szerződés teljesítése

Kezelt személyes adatok: Megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, lakóhelye, telefonszáma, a vevő megjegyzése / véleménye, számlázási cím, szállítási cím

Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése, számlakiállítás, egyes esetekben garanciális kötelezettségünk teljesítése, a termékkel kapcsolatos technikai változásokról történő értesítés, valamint a szolgáltatás céljának megvalósulásához szükséges tájékoztatások küldése

Időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva)

Adatfeldolgozó: Google, Dropbox, Kulcs-Soft ügyviteli programok, Magyar Posta (fizikai termék kiszállítás estén) kampány

Ügyfélszolgálati-, call center megkeresések kezelése

Jogalap: szerződés, hozzájárulás vagy jogos érdek

Kezelt személyes adatok: online, offline formon kifejezett szándékkal megadott kapcsolatfelvevő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, érdeklődés tárgya, regisztráció dátuma, ügyfél elégedettségi visszajelzésben megadott adatok, telefonhívások hangfelvétele (időpontja, tartalma, telefonszám), ezekre kizárólag az Ön előzetes, tájékoztatott és önkéntes hozzájárulásával kerül sor.

Tájékoztatjuk, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján kérheti a személyes adataihoz való tájékoztatást, hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, hordozhatóságát, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Megilleti a bírósághoz fordulás-, valamint a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga. Az adatkezelés célja: A megkeresésben megfogalmazott kérés teljesítése vagy visszajelzés annak nem teljesíthető voltáról, a megfogalmazott kérdések megválaszolása, a megkeresések és válaszok referenciaként való elérhetővé tétele a kapcsolatfelvevő számára, ügyfél elégedettségi felmérések végzése és azok adatainak elemzése, ügyfél tájékoztatás, ügyfélszerzés.

Telefonbeszélgetések rögzítése:

 1. A bejövő hívásokról hangfelvételt készítünk, amelyről a hívástovábbítás (call routing) folyamatában, még az élő hangos ügyintézői bejelentkezés előtt az IVR tájékoztat. A tájékoztatást követően az ügyintéző kapcsolásával a hívó fél hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Misszió a hangfelvételt kezelje.
 2. Kimenő hívásnál a Misszió munkatársa röviden tájékoztatja a hívott felet az adatkezelés szabályairól, honlapon megtekinthetőségről és a hangrögzítéshez hozzájárulást kér. A hangfelvételt kifejezett hozzájárulás után folytatja. Amennyiben a hívott fél a hangrögzítésbe nem egyezik bele, úgy vele ügyintézés nem folytatható, így – ha van rá mód – a számára alternatív kiszolgálási módot ajánl fel (pl. személyes ügyfélfogadás), majd a hívást lezárja.

Az Itt és Most Egyesület fizetős szolgáltatással, termékkel kapcsolatos ügyfélszolgálati ügyek esetében 8 év

Rögzített telefonhívások tartalmának időtartama: 5 év

Egyéb esetekben bármikor ingyenesen kérheti adatai törlését

Adatfeldolgozó: Capitris, C-Host Kft, SOS Központ Kft.

Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

Profilozás

Az Adatkezelő végezhet a látogatók / regisztrálók viselkedése, érdeklődési köre, vagy általuk magadott egyéb adat alapján profilozást, és alkalmazhat automata ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt.

Weboldalunk látogatóinak személy szerinti beazonosítása nem célunk, és nem is teszünk ez ügyben lépéseket, kivéve, ha a látogatóink által kezdeményezett kapcsolatfelvétel történik.

Bármilyen szolgáltatásunkat igénybe veheti anélkül is, hogy reklámtartalmú e-mailjeinkre feliratkozna.

Különleges adatok kezelése

Jogalap: Adatkezelőként az Ön adatait az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: R) alapján szolgáltatáskor a R. 6. cikk (1). bekezdés a), a R. 9. cikk (2) bekezdés a) pontjai (az Ön hozzájárulása) alapján kezeljük.

Kezelt adatok: Egészségügyi adatok

Az adatkezelés célja: Orvosi ügyelet, mentőorvos, mentőápoló, vagy egyéb egészségügyi szolgáltató szakellátásának segítése.

Az adatkezelő az adatait átadja a szolgáltatás igénybevételekor a benyújtott segítségkérés orvos-szakmai értékelése, felmérése érdekében a diszpécserrel kapcsolatba kerülő orvosnak, szakértőknek, mentőápolónak, mentőszolgálati diszpécsernek.

Az adatkezelő a fenti adatokat a Megbízási szerződés megszűnéséig kívánja kezelni.

Tájékoztatjuk, hogy bármikor, korlátozás nélkül kérhet tájékoztatást, helyesbítést, törlést, az adatkezelés korlátozását, illetve tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, azonban a döntése előtt vegye figyelembe, amennyiben szolgáltatásra irányuló szerződést köt, a szolgáltatási szerződés keretében olyan adatok bekérése és kezelése történik, amelyek egy esetleges segélykérés esetén hozzájárulhatnak a gyors és hatékony segítségnyújtáshoz.

4) Sütik (cookie-k)

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a boldalon keresztül a boldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a boldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Összegyűjtöttük Önnek, hogy az egyes böngészőkben hogyan kell a sütiket rendszerszinten kikapcsolni. Íme a lista:

Sütik kikapcsolása:

 • Chrome: https://support.google.com/accounts/ansr/61416?hl=hu
 • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-boldalak-
 • tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
 • Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete- browser-history
 • Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről lapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az Egyesületünk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. A hozzájárulást igénylő sütik elfogadása nem kötelező, a Egyesületünk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a lapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Egyesületünk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

CookieRészletekNév és lejárat
Cookie információ

Ezt a cookie-t azért használjuk, hogy megjegyezze a felhasználó beállításait a cookikkal kapcsolatban, és ne kérdezzük meg ismét. Ezt a cookie-t azért használjuk, hogy megjegyezze a felhasználó beállításait a cookikkal kapcsolatban, és ne kérdezzük meg ismét.

Típusa: Szükséges

moove_gdpr_popup = 1 év
Sales Autopilot utm cookie-k, űrlapok

Segítségével kerül átadásra a Google Analytics rendszer számára, hogy melyik hírdetésből kattintott át a látogató az oldalra, valamint az Itt és Most Egyesület űrlapok számára ugyanez az információ. Személyes adatot tárol.

Típusa: Statisztikai, marketing

mssys_utm_params = amíg a böngésző nyitva van
Rendszer süti

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő boldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Típusa: Szükséges

PHPSESSID = amíg a böngésző nyitva van
Google Analytics

Google Analytics sütik – Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy a boldalunk látogatói hogyan használják a boldalt, például annak az oldalnak az adatai, ahonnan a látogató jött és az, hogy hány alkalommal látogatta meg a látogató a boldalunkat. Ezt az információt arra használjuk, hogy fejlesszük a boldalunkat és a szolgáltatásainkat, valamint a felhasználók élményét. A sütik nem azonosítják be Önt személyesen, hanem egy anonim módon gyűjtenek információt, amit a Google Amerikai szervereire továbbítanak és tárolnak, a Google Adatvédelmi gyakorlatainak megfelelően. További információt megtalál a Google Analytics adatvédelmi gyakorlatairól az alábbi oldalon: https://support.google.com/analytics/ansr/6004245(Előfordulhat, hogy az oldal csak angol nyelven elérhető.)

Típusa: Statisztikai

__utma = 2 years

__utmb = 30 minutes

__utmc = End of browser session

__utmz = 6 months

__utmv = 2 years

Facebook

A Facebook konverziós pixelt a Facebookon történő hirdetéseink teljesítményének mérésére használjuk. További információt az alábbi oldalon talál: https://www.facebook.com/policy.php.

A Facebook remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a boldalunk látogatói számára a boldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Facebook hirdetési rendszerének segítsétével. Részletes információkat itt talál: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Típusa: Marketing

Számos süti változó lejárati idővel, kérjük olvassa el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért.
Google

A Google remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a boldalunk látogatói számára a boldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Google hirdetési rendszerének segítsétével, és a felhasználói élmény a lehető legjobb legyen. Részletes információkat itt talál: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

Típusa: Marketing

Számos süti változó lejárati idővel, kérjük olvassa el a Google adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért.

5) Adatfeldolgozók

Az ezen adatkezelési tájékoztató 3. pontjában, az egyes adatkezeléseknél felsorolt adatfeldolgozók részletes adatait találja meg ebben a pontban.

Google

Google Email, Drive, Táblázatok, Dokumentumok különböző céges dokumentációk tárolására.

Google LLC

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

Telefonszám: 650-253-0000

Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail, www.google.com/drive, www.google.com/spreadsheets/about, www.google.com/docs/about,

C-Host Kft.

Tárhely szolgáltatás

Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

E-mail címe: info@nethely.hu

ADERTIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

IP telefon szolgáltatás a kimenő és ügyfélszolgálati bejövő hívásokhoz

Székhely: 1133 Budapest, Gogol u. 13

Cégjegyzékszám: 01-09-919558

E-mail címe: info@adertis.hu

Forensys Kommunikációs Tanácsadó Kft.

 Marketing szolgáltatás

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 60. V/46.

WTStudio Kft.

Webfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása

Székhely: 4064 Nagyhegyes, Bartók Béla utca 32.

Adószám: 22764737-1-09

SOS Központ Kft

Távfelügyelettel kapcsolatos feladatok

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 14.

Cégjegyzékszám: 01 09 177012

Dropbox

Céges dokumentumok tárolására és biztonsági mentésére való felhő szolgáltatás

Dropbox Inc.

Székhely: 333 Brannan Street San Francisco, CA 94107, United States

Telefonszám: 415-857-6800

Weboldal: www.dropbox.com

Facebook

Hirdetések és céges oldal

Facebook Ireland Ltd.
Levelezési cím: 4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

Weboldal: www.facebook.com

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

Számlák, teljesítésigazolások, és hasonló bizonylatok

Székhely: 1022 Budapest. Törökvész út 30/A.

Cégjegyzékszám: 01-10-045531

Magyar Posta

Csomag-, levél kézbesítő szolgáltatás

Magyar Posta Kártyaközpont Zrt.

Székhely: 1133 Budapest, Váci út 110. B. ép. 201.

Cégjegyzék-szám: 01-10-042463

Telefonszám: +36-1-767-8200

Weboldal: https://www.posta.hu/fooldal

6) Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Egyesületünket. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Egyesületünk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

7) Adatbiztonság

Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. Az adatkezelések során az adatkezelés jellegéhez igazodó mértékű titkosítást, jelszóvédelmet illetve vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.

Weblapjaink minden esetben titkosított csatornán (https protokol) kommunikálnak, így az Ön által küldött vagy fogadott adatokat harmadik személy nem ismerheti meg.

8) Érintetti jogok

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Adatok helyesbítésének joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Ha bármilyen problémát észlel, keressen minket és mindent meg fogunk tenni, hogy azonnal elhárítsunk bármilyen hibát, rendellenességet. Ezügyben is számíthat ránk! Több tízezer Ügyfelünk adatát kezeljük – eddig még nem volt semmilyen probléma!

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Egyesületünket az ittesmostfejlesztes@gmail.com e-mail címen vagy Egyesületünk székhelyére címzett ajánlott-tértivevényes postai küldeményben.

Panasztevési jog

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

9) Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Jelen adatkezelési tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk, és frissítjük a tervezett adatkezelési változásaink feltüntetésével. Változás esetén a változás mértékétől függően, a változásnak az adatalanyokra gyakorolt hatásától függően választjuk meg, hogy milyen módon értesítjük az adatalanyokat (pl. Önt). Amennyiben a változás jelentős, emailben értesítjük a változás összes érintettjét, amennyiben a változás nem jelentős, boldalunkon közzétesszük az új verziót, de nem küldünk email értesítést.

Mint szinte minden boldal, mi is cookie-kat használunk. A cookie-k kategóriánkénti kikapcsolása a beállításokban lehetséges.öEgy